Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene leverings-, betalings- en uitvoeringsvoorwaarden van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en MWD Finance.

Artikel 1 – Algemeen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder de begrippen:

 • opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever uitvoert of laat uitvoeren;
 • opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de hulp inroept van de opdrachtnemer;
 • opdracht: de in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder zulks dient te geschieden;
 • werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij opdrachtnemer zich verbindt dan wel zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor opdrachtgever, evenals op alle daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden.
 2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. In het geval deze voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.
 4. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten tussen opdrachtgever en een met de opdrachtnemer verbonden en door de opdrachtnemer met goedvinden van de opdrachtgever ter uitvoering van een opdracht ingeschakelde derde(n).
 5. De toepasselijkheid van de voorwaarden van opdrachtgever wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.
 7. Indien een of meer van de voorwaarden nietig of vernietigbaar is/zijn, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijke toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden kunnen zijn, indien zij de nietigheid of de vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

Artikel 3 – Strekking

 1. Alle aanbiedingen en andere uitlatingen van opdrachtnemer, waaronder -doch niet uitsluitend- worden begrepen offertes, prijsopgaven en voorstellen tot dienstverlening, zijn vrijblijvend voor zover opdrachtnemer niet schriftelijk uitdrukkelijk iets anders heeft aangegeven.
 2. De werkzaamheden van een opdrachtnemer (kunnen) betreffen (onder meer) het voeren van een complete boekhouding c.q. administratie ten behoeve van de opdrachtgever, het opstellen van jaarstukken, het verzorgen van belastingaangiften en de eventuele vervolgen daarop, het verzorgen van de loonadministratie, het uitvoeren van financiële en bedrijfskundige controlling werkzaamheden, het adviseren inzake vraagstukken van financiële, fiscale en/of bedrijfskundige aard, alsmede alle handelingen en verrichtingen die -gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdracht- dienstig kunnen zijn in verband met de hierboven genoemde werkzaamheden.

Artikel 4 – Totstandkoming en duur

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtnemer de opdracht aanvaardt, waarbij aanvaarding in beginsel geschiedt middels ondertekening en retournering van het klantenformulier. De in voorgaande zin opgenomen regelt geldt eveneens voor wijzigingen in opdrachten.
 2. Indien het belang van opdrachtgever onmiddellijk geheel of gedeeltelijke levering door de opdrachtnemer vereist, dan wel indien de opdrachtgever uitdrukkelijk onmiddellijke levering heeft verzocht, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen doordat door opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk feitelijk tot levering aan opdrachtgever is overgegaan.
 3. Elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan en/of schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 – Uitvoering

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever over de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Opdrachtnemer zal de belangen van zijn opdrachtgever naar beste weten en kunnen behartigen, één en ander voor zover zulks, gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is.
 3. De wijze waarop de administratie wordt gevoerd en de overige werkzaamheden worden verricht dienen, met inachtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelijke bepalingen, te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever.
 4. Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te bewerkstelligen, dan zal opdrachtnemer zich inspannen dit resultaat te bewerkstelligen, maar niet garanderen dat dit beoogde eindresultaat werkelijk wordt bereikt.
 5. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, te laten verrichten door een door opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien dat naar het oordeel van opdrachtnemer wenselijk is.
 6. De door opdrachtnemer opgegeven levertijden zijn indicatief en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De enkele overschrijding van een genoemde levertijd brengt opdrachtnemer niet in verzuim.
 7. Bij kortlopende afwezigheid van derden en/of personen die werkzaamheden verrichten voor opdrachtnemer wordt de afspraak en/of werkzaamheden ingehaald. Bij langdurende afwezigheid van uitvoerende persoon zorgt opdrachtnemer voor adequate vervanging. 

Artikel 6 – Verplichtingen opdrachtgever

 1. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen alle handelingen na te laten welke de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer frustreren dan wel onmogelijk maken.
 2. Opdrachtgever is gehouden alle inlichtingen en bescheiden, die opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat moet worden verstaan onder tijdig, de gewenste vorm en de gewenste wijze.
 3. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onmiddellijk te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 4. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 5. De uit vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten, schade en/of extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en/of bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 6. Indien opdrachtnemer op de locatie van opdrachtgever werkzaamheden verricht, dient opdrachtgever zorg te dragen voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde Arbo-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden.
 7. Bij verhindering dient opdrachtgever gemaakte afspraken uiterlijk 24 uur van te voren te annuleren. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak zal door opdrachtnemer bij opdrachtgever een bedrag van € 20,00 (exclusief btw) in rekening worden gebracht.
 8. Opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van opdrachtnemer alle bescheiden betreffende de dienstverlening door opdrachtnemer op locatie van opdrachtnemer op te halen. Kosten voor het bewaren van deze bescheiden in het archief van opdrachtnemer, dan wel het (laten) bezorgen van deze bescheiden worden aan opdrachtgever doorbelast.
 9. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft bij nakoming van de hiervoor vermelde verplichtingen, ongeacht de reden hiervan, is de opdrachtnemer bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten. Eventueel hieruit voortvloeiende schade, in welke vorm en omvang dan ook, kan niet leiden tot aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.

Artikel 7 – Geheimhouding

 1. De opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregels opdrachtnemer een informatieplicht opleggen of voor zover opdrachtgever opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.
 2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door de personen in zijn dienst, indien de opdrachtnemer aannemelijk kan maken dat deze schending niet door hem verhinderd had kunnen worden.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade die deze zelf lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen van de opdrachtnemer of van personen in zijn dienst die bij de vervulling van de opdracht zijn begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vak uitoefening vermeden hadden kunnen worden.
 2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor alle overige dan voornoemde directe schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door (bedrijfs)stagnatie etc.
 3. Opdrachtnemer dient in geval er sprake is van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke gesteld te worden, met een redelijke termijn om alsnog zijn verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product en/of werkzaamheden.
 4. Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt uiterlijk 60 maanden (5 jaar) nadat de fiscale aangiftes van het desbetreffende boekjaar zijn ingediend, te vermeerderen met de termijn waarvoor uitstel is verleend.
 5. Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt indien de opdrachtgever bij een eventuele belastingcontrole over het betreffende tijdvak de opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld hierbij aanwezig te zijn, voorts in het geval de opdrachtgever de opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld de betreffende tekortkoming te herstellen en in het geval verdere werkzaamheden naar aanleiding van c.q. in verband met die tekortkoming hebben plaatsgevonden zonder dat de op‑ drachtgever de opdrachtnemer daarbij betrokken heeft.
 6. Opdrachtgever dient de in dit artikel genoemde tekortkomingen te melden binnen 1 maand, nadat hij/zij hiervan op de hoogte is gekomen, dan wel redelijkerwijs had moeten zijn, bij gebreke waarvan iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is uitgesloten.
 7. Indien de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer leidt tot aansprakelijkheid, dan zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag waarop de door opdrachtnemer afgesloten verzekering aanspraak geeft.
 8. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in lid c van dit artikel bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 10.000,00. Indien en voor zover tekortkomingen bij de uitvoering van de werkzaamheden verricht door opdrachtnemer het gevolg zijn van de omstandigheid dat opdrachtgever niet, niet tijdig of niet in voldoende mate aan de op hem rustende verplichtingen conform artikel 5 heeft voldaan, is opdrachtnemer daarvoor in het geheel niet aansprakelijk. Herstel van voornoemde tekortkomingen zal in een dusdanig geval op kosten van de opdrachtgever geschieden.
 9. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden die verband houden met de uitvoering van een opdracht door opdrachtnemer.
 10. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor verminking of verlies van data, dan wel schade verband houdende met het gebruik van zaken, materialen of software van derden, behoudens indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

Artikel 9 – Beëindiging door opdrachtgever

 1. De opdracht kan te allen tijde door opzegging worden beëindigd. Indien de overeenkomst eindigt voordat de werkzaamheden zijn voltooid heeft de opdrachtnemer recht op het honorarium voor de tot dan verrichte werkzaamheden, alsmede op een vergoeding van additionele kosten die opdrachtnemer reeds heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van reeds ingeschakelde derden.
 2. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 3. Bij beëindiging van een opdracht wordt tussen het tijdstip van mededeling van deze beëindiging en het tijdstip waarop deze beëindiging van kracht wordt in beginsel een zodanige periode in acht genomen, welke minimaal bestaat uit één maand, dat de opdrachtnemer de onderhanden werkzaamheden c.q. de administratie in een zodanige staat kan brengen, opdat overdracht ervan aan de opdrachtgever c.q. een door de opdrachtgever aan te wijzen derde, zonder schade voor de voortgang van die werkzaamheden, op aanvaardbare wijze uitvoerbaar is. Deze termijn biedt opdrachtnemer ook de mogelijkheid om software van derden tijdig op te zeggen voor opdrachtgever.
 4. De aan de opdrachtnemer gegeven opdracht vervalt niet door de dood van de opdrachtgever. Diens rechten en verplichtingen gaan over op zijn rechtsopvolger.

Artikel 10 – Opschorting / ontbinding / beëindiging door opdrachtnemer

 1. Onverminderd de algemene opschortings- of ontbindingsbevoegdheid heeft opdrachtnemer, indien opdrachtgever enige verplichting uit de door partijen gesloten overeenkomst niet tijdig, niet, onvolledig of onvoldoende nakomt, faillissement dan wel surseance heeft aangevraagd (door een derde), onder opdrachtgever beslag in welke vorm dan ook is gelegd, opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk liquideert dan wel stil legt dan wel overdraagt, niet tijdig de door hem verschuldigde declaraties voldoet, het recht om:
 • te allen tijde een gegeven opdracht te beëindigen welke opzegging dient te geschieden door verzending van een schriftelijke kennisgeving;
 • vooruitbetaling, dan wel zekerheidsstelling van opdrachtgever te vragen;
 • voor alle bestaande dan wel in de toekomst af te sluiten overeenkomsten;
 • alvorens opdrachtgever met de levering van zijn (verdere) werkzaamheden aanvangt;
 • levering van zijn diensten op te schorten;
 • de desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd gedeeltelijk ontbonden te achten, door verzending van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever, zonder dat rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is, een en ander onverminderd de aan opdrachtnemer toekomende rechten tot schadevergoeding wegens ontbinding.
 1. Indien opdrachtnemer gebruik maakt van zijn rechten als verwoord in dit artikel, dan is opdrachtnemer jegens opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor de daaruit eventueel ontstane schade, zowel direct als indirect.

Artikel 11 – Aanlevering, levertijd en levering

 1. Behoudens nadere overeenkomst(en) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geschiedt de aanlevering van benodigde stukken, boeken, bescheiden, administratieve en/of andere gegevens e.d. door of namens opdrachtgever aan opdrachtnemer, evenals de levering door opdrachtnemer aan opdrachtgever, op door opdrachtnemer te bepalen wijze en in een door opdrachtnemer te bepalen vorm en aantal.
 2. Indien wijzigingen met betrekking tot de loonadministratie dezelfde maand nog door opdrachtnemer dienen te worden verwerkt, dient opdrachtgever deze wijzigingen uiterlijk vóór de 20e van diezelfde maand door te geven.
 3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft bij nakoming van het in sub a genoemde, ongeacht de reden hiervan, is de opdrachtnemer bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten. Eventueel hieruit voortvloeiende schade, in welke vorm en omvang dan ook, kan niet leiden tot aansprakelijkheid van de opdrachtnemer;
 4. Bij het vaststellen van de hoogte van het honorarium c.q. abonnement is als uitgangspunt genomen dat opdrachtgever het in lid a genoemde nakomt. Indien deze gegevens niet tijdig, volledig of op de juiste wijze worden aangeleverd, moet opdrachtnemer meer tijd besteden aan het verwerken van de administratie. De extra werkzaamheden die hieruit voortvloeien zullen op nacalculatiebasis aan opdrachtgever worden doorberekend.
 5. Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer om alle bescheiden betreffende de dienstverlening door opdrachtnemer op locatie van opdrachtnemer te komen halen. Kosten voor het bewaren van deze bescheiden in het archief van opdrachtnemer, dan wel het per post opsturen van deze bescheiden worden aan opdrachtgever doorbelast.
 6. De door opdrachtnemer opgegeven levertijden zijn indicatief en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De enkele overschrijding van een genoemde levertijd brengt opdrachtnemer niet in verzuim.

Artikel 12 – Retentierecht

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer komen uitdrukkelijk overeen dat opdrachtnemer bevoegd is afgifte van zaken op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn verplichting tot vergoeding van openstaande declaraties, daaronder begrepen daarover verschuldigde rente en kosten, alsmede aan zijn verplichting tot vergoeding van schade aan opdrachtnemer in het kader van de betrokken rechtsverhouding geleden heeft voldaan, dan wel daarvoor een in het bancair verkeer genoegzaam geachte zekerheid, bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie heeft gesteld.
 2. Onder de zaken genoemd in sub a worden in ieder geval begrepen boeken, bescheiden, stukken, administratieve gegevens en andere gegevens(dragers) welke tot stand zijn gebracht ten aanzien van het uitvoeren van de opdracht.

Artikel 13 – Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, wanneer hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog(sgevaar), rellen, werkstakingen, molest, brand, waterschade, overstromingen, atmosferische omstandigheden, langdurige uitval elektriciteit aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van telecommunicatie en/of elektriciteitsnetwerken van anderen, kabelbreuken, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen of verhindering zoals, maar niet limitatief door ziekte, arbeidsongeschiktheid of weigering van nakoming door leveranciers, en/of ingehuurde derden van wie opdrachtnemer bij de uitvoering van haar producten en/of diensten afhankelijk is.
 2. Ingeval een situatie van overmacht rust op opdrachtnemer heeft opdrachtnemer de plicht de opdrachtgever hier onverwijld van op de hoogte te stellen.
 3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door beschadiging dan wel tenietgaan van stukken of bescheiden van derden, welke opdrachtnemer voor opdrachtgever in bewaring heeft.
 4. Opdrachtgever heeft in geval van een situatie van overmacht welke langer dan 2 (twee) maanden voortduurt het recht om de overeenkomst op te zeggen. Deze opzegging dient middels aangetekende brief te geschieden en dient voor beëindiging van de overmacht door opdrachtnemer te worden ontvangen.
 5. Bovengenoemde ontbinding ontslaat opdrachtgever niet van de op hem rustende verplichting tot betaling van het in artikel 16 bepaalde. De kosten welke vallen tussen de datum van laatste declaratie en de datum van opzegging komen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever kan bij opzegging geen aanspraak maken op schadevergoeding.
 6. Bij beëindiging van de overmacht brengt opdrachtnemer ten spoedigste opdrachtgever hiervan op de hoogte waarna opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht zal hervatten.

Artikel 14 – Honorarium

 1. Het honorarium, exclusief onkosten en declaraties van door opdrachtnemer eventueel ingeschakelde derden, wordt vastgesteld op basis van een inschatting van de te verrichten werkzaamheden/diensten per jaar en wordt als abonnement in termijnen (maand, kwartaal, jaar) achteraf gefactureerd. Inrichtingskosten worden gedeclareerd bij opdracht. Kosten voor de salarisadministratie worden achteraf gedeclareerd op basis van het aantal daadwerkelijk gedraaide loonstroken en eventueel extra werkzaamheden in het kader van de loonadministratie. Indien opdrachtnemer diensten voor opdrachtgever verricht waarvoor geen abonnement is afgesproken (“meerwerk”), zullen de uren op na-calculatiebasis worden doorbelast aan opdrachtgever.
 2. De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot declareren van meerwerk:
 • Uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door opdrachtgever is goedgekeurd;
 • Eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan opdracht-nemer kenbaar zijn gemaakt;
 • Gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door opdrachtnemer in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop opdrachtnemer weinig invloed kan uitoefenen;
 • Tekortschietende medewerking van opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst.
 1. Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder blijk te geven dat de werkzaamheden niet gewenst zijn, dan wel meewerkt aan de uitvoering hiervan.
 2. Alle genoemde tarieven zijn exclusief omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege.
 3. Afwijkingen ten aanzien van geoffreerde aantallen worden, voor zover hoger dan geoffreerd, zodra deze blijken met opdrachtgever besproken. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze met terugwerkende kracht te declareren.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de abonnementen en haar prijzen jaarlijks te indexeren op basis van eventuele kostenstijgingen.

Artikel 15 – Betaling

 1. Maanddeclaraties worden voldaan middels automatische incasso door opdrachtnemer aan het einde van iedere maand.
 2. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor voldoende saldo op de bankrekening waarvan geïncasseerd wordt. Bij storneren van incasso’s, ongeacht de reden hiervan, heeft opdrachtgever acht dagen de tijd om het verschuldigde bedrag alsnog te voldoen, waarna de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.
 3. Declaraties die niet middels automatische incasso worden geïncasseerd, dienen uiterlijk veertien dagen na declaratiedatum te zijn voldaan op een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 4. Na het verstrijken van de onder lid b en c genoemde termijn is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van wettelijke (handels)rente ex artikel 6:199(a) BW, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.
 5. Na het verstrijken van de in lid b en c genoemde termijn is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer daarnaast verschuldigd alle in de redelijkheid gemaakte kosten om buiten rechte betaling van de declaratie te verkrijgen, welke kosten minimaal 15% van de hoofdsom zullen bedragen vermeerderd met omzetbelasting met een minimum van 50 euro, zonder dat de opdrachtnemer gehouden is aan te tonen of hij de betreffende kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Voorts is opdrachtgever in dat geval aan opdrachtnemer verschuldigd alle door opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke kosten. Indien opdrachtnemer derden inschakelt voor de gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke werkzaamheden, dan is de opdrachtgever alle kosten, die deze derden in verband met buitengerechtelijke werkzaamheden maakt direct dan wel indirect eveneens aan op-drachtnemer verschuldigd.
 6. Blijft naar aanleiding van een verzoek een voorschot te betalen of zekerheid te stellen een deugdelijke reactie op dit verzoek uit, dan zal opdrachtnemer gerechtigd zijn schriftelijk per aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging dan wel per e-mail met lees- en of ontvangstbevestiging met ingang van tweemaal vierentwintig uur na de datum van verzending, de overeenkomst op te schorten of te ontbinden, één en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer op betaling van het reeds geleverde en op aan hem vanwege de ontbinding toekomende schadevergoeding.
 7. Onverminderd iedere mededeling door de opdrachtgever bij het verrichten van zijn betaling en onverminderd de wijze van administratieve verwerking van de betaling door opdrachtgever, zullen betalingen van de opdrachtgever steeds en uitsluitend geacht worden in mindering te strekken op de opdrachtnemer openstaande bedragen en wel op de navolgende wijze. Allereerst zal iedere betaling in mindering strekken op door opdrachtgever verschuldigde incassokosten en rente, vervolgens zullen betalingen in mindering strekken op de oudste openstaande declaraties van opdrachtnemer.
 8. In geval van een gezamenlijke gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het declaratiebedrag.

Artikel 16 – Reclamering

 1. Reclames dienen schriftelijk binnen 30 dagen na iedere levering of – indien het gebrek of gebreken betreft, dat of die nadien is of zijn geconstateerd – binnen 30 dagen na zodanige constatering bij opdrachtnemer te zijn ingediend. De reclame zal moeten behelzen een (gemotiveerde) omschrijving van de grieven c.q. geconstateerde gebreken.
 2. Opdrachtnemer deelt opdrachtgever binnen veertien dagen na datum van ontvangst van de reclame mede of en, in bevestigend geval, op welke wijze aan de reclame wordt tegemoet gekomen.
 3. Reclames inzake door opdrachtnemer verrichte leveringen en/of verrichte diensten/verrichtingen en daartoe verrichte arbeid geven opdrachtgever uitdrukkelijk niet de bevoegdheid de verplichting tot betaling van openstaande declaraties op te schorten.
 4. Reclames inzake door opdrachtnemer aan opdrachtgever verzonden declaraties dienen te geschieden binnen twee weken na de op de declaratie vermelde datum van verzending. Ieder recht van reclame van declaraties vervalt door overschrijding van de in dit lid genoemde termijn, tenzij opdrachtgever op grond van door hem te stellen en te bewijzen overmacht niet binnen bedoelde termijn kennis heeft kunnen nemen van de inhoud van de declaratie. In laatstbedoeld geval gaat de termijn in op de dag der kennisneming.

Artikel 17 – Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot van opdrachtnemer afkomstige of door hem gebruikte computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, onderzoeksmethoden, rapporten etc. worden en blijven, zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht, uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van opdrachtnemer, één en ander ongeacht het aandeel van de opdrachtgever zelf of ingeschakelde derde(n) in de totstandkoming van de hierboven bedoelde programma’s, ontwerpen, werkwijzen etc. Uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht uitsluitend en uitdrukkelijk aan opdrachtnemer voorbehouden.
 2. Opdrachtgever mag intellectuele eigendom van opdrachtnemer niet exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, voor zover het gebruik betreft buiten de eigen organisatie van opdrachtgever en het doel van de opdracht te buiten gaat.

Artikel 18 – Bescherming persoonsgegevens

 1. Indien opdrachtnemer persoonsgegevens (zoals bedoeld in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna te noemen: “de AVG”)) verwerkt of laat verwerken, dan zal opdrachtnemer met betrekking tot de verwerking van deze gegevens voldoen aan de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de AVG. Opdrachtnemer wordt in dat geval aangemerkt als verwerker zoals bedoeld in de AVG en zal als zodanig aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de AVG voldoen. In dat geval zal tussen opdrachtnemer en opdrachtgever een verwerkingsovereenkomst in de zin van de AVG worden gesloten, waarin de afspraken tussen partijen zullen worden vastgelegd.
 2. In geval van verwerking van de in lid 1 van dit artikel bedoelde persoonsgegevens staat opdrachtgever ervoor in dat de verwerking van persoonsgegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van de betreffende betrokkenen of derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen eventuele aanspraken van betrokkenen of derden als gevolg van het niet naleven door opdrachtgever van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de AVG. opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor de schade die door verwerking van de persoonsgegevens is veroorzaakt, indien bij de verwerking niet is voldaan aan de specifiek tot opdrachtnemer als verwerker gerichte verplichtingen van de AVG dan wel in strijd met de schriftelijke instructies van opdrachtgever is gehandeld.

Artikel 19 – Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van opdrachtgever. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter op basis van de woonplaats van de opdrachtgever.
 3. Geschillen, die aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter waar de opdrachtnemer is gevestigd, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter daartoe bevoegd heeft verklaard.
 4. In afwijking van het hiervoor vermeldde kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.

Artikel 20 – Privacy

De privacy statement van MWD Finance is terug te vinden op onze website: www.mwdfinance.nl/privacy

 

Juli 2021